Zasoby źródeł energii są ograniczone. Ciągłe poszukiwanie nowych jej źródeł oraz analizowanie sposobów wykorzystanie stały się podstawową troską człowieka.

Coraz większego znaczenia nabiera oszczędzanie energii cieplnej w budynkach wielofunkcyjnych oraz mieszkalnych. Gospodarstwa domowe wbrew obiegowej opinii zużywają więcej energii niż przemysł. Wiele ton ropy i węgla mogą być zaoszczędzone dzięki zastosowaniu podstawowych warunków zmniejszania zapotrzebowania na ciepło.

Ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery i bezpośrednio odczuwalna przez każdego mieszkańca oszczędność wydatków na ogrzewanie uzyskamy poprzez zastosowanie się do wytycznych zawartych w wykonywanych przez nas audytach.

Audyt Energetyczny

Co to jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny jest to opracowanie określające zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego.

Audyt energetyczny powinien zawierać w szczegolności:

 • dane identyfikacyjne budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej oraz ich właściciela,
 • ocenę stanu technicznego budynku, lokalnego źródła ciepła, lokalnej sieci ciepłowniczej,
 • opis możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Miesięczna rata spłaty kredytu wraz z odsetkami nie może przekroczyć miesięcznych oszczędności kosztów energii, uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego tzn. kredyt wraz z odsetkami będzie spłacany z bieżących oszczędności kosztów energii.

Premia termomodernizacyjna jest to spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego kwoty 25% wykorzystanego kredytu na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez Inwestora.

Audyt energetyczny jest niezbędny, aby skorzystać z preferencyjnego kredytu oraz premii termomodernizacyjnej w ramach Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Kredyt udzielony na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć 80% kosztów całej inwestycji, a okres spłaty kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną nie może przekroczyć 10 lat.

Finansowanie

Pozyskiwanie środków na termomodernizację jest dostępne z kilku źródeł:

 • W ramach Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu energetycznego.
  Wykaz Banków, które podpisały umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie udzielania kredytów na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną.
  www.bgk.com.pl/fundusze/ft/ft_banki.jsp

 • W ramach dotacji lub pożyczki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – www.nfosigw.gov.pl
 • Ze środków Banku Ochrony Środowiska – www.bosbank.pl
 • Z EkoFunduszu – www.ekofundusz.org.pl
 • Z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – www.eog.gov.pl

Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi specjaliści z listy Audytorów Energetycznych prowadzonej przez Ministerstwo Budownictwa, Bank Gospodarstwa Krajowego i Zrzeszenie Audytorów Energetycznych:
Krystyna Bieniecka

Świadectwa Energetyczne

Sejm RP przyjął nowelizacje ustawy Prawo budowlane wdrażającą zapisy europejskiej dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Radu Europy z 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. EPBD). Wdrożenie tej dyrektywy do polskiego prawa wynika z członkostwa naszego kraju w UE, ale jest tez dla wielu właścicieli domów i mieszkań dobrą okazją do podwyższenia wartości swojej nieruchomości.

Od stycznia 2009 r. dla każdego nowo wybudowanego budynku oddawanemu do użytkowania oraz budynku wprowadzonego do obrotu lub podlegającego wynajmowi będzie -raz na 10 lat -określona jego charakterystyka energetyczna.

Ustawodawca jednoznacznie określa w znowelizowanej ustawie Prawo budowlane, że świadectwo energetyczne nowo budowlanego budynku jest nieodłącznym składnikiem projektu budowanego, jest też niezbędne dla budynków istniejących.

Wg. Krajowej Rady Notariuszy w Polce przeprowadza się rocznie prawie 500 tyś transakcji zakupu/sprzedaży. Po 1 stycznia 2009r. obowiązkiem stanie się dołączanie do dokumentów dostarczonych notariuszowi również świadectwa charakterystyki energetycznej budynku będącego przedmiotem transakcji.

Dzięki kilkuletniemu doświadczeniu w wykonywaniu audytów energetycznych jesteśmy przygotowani do stawienia czoła nowemu wyzwaniu- wydawania świadectw energetycznych budynku.

Świadectwo energetyczne (inaczej certyfikat) określi wielkość energii (wyrażoną w kWh/m2/rok) niezbędną do zaspokojenie różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a więc ogrzaniu, oświetleniu, przygotowaniu ciepłej wody użytkowej.