Project Description

Temat opracowania
Gmina Lipno

Zakres opracowania
Wykonanie dokumentacji projektowej brakującej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią doprowadzającą ścieki surowe do nowo budowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Karnkowo

Termin opracowania
Lipiec 2011

Kategoria
Gospodarka Wodno Ściekowa